فیوز HRC , فیوز TFP160 | فیوز شاخک دار لاوسون | فیوز Lawson | فیوز شاخک دار باسمن | فیوز Bussmann

مدل:

TFP Fuse

Current:

160آمپر

AC Voltage :415V

DC Voltage :

240V
قدرت قطع AC:80kA

قدرت قطع DC:

20kA

کلاس کاری:

gG
ابعاد:مشاهده